Các hàm thống kê thường dùng trong Excel

Trong học tập hoặc công việc thì chúng ta luôn sử dụng đến các hàm thống kê sử dụng cho những mục đích khác nhau. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới các bạn các hàm thống kê thường dùng trong Excel để các bạn tham khảo.

Các hàm thống kê thường dùng trong Excel

Hàm AVERAGE

Hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số.

Cú pháp: AVERAGE(Number 1, [Number 2], [[Number 3],….)

Trong đó:

Cú pháp: = AVERAGE(number1, [number2], ...)

Các tham số:

  • Number1: Số thứ nhất mà bạn muốn tính trung bình (đối số Number1 bắt buộc phải có).
  • Number2: Các đối số tùy chọn không bắt buộc nằm trong phạm vi từ 2 đến 255 mà bạn muốn tính trung bình.

Ví dụ mình họa

Tính điểm trung bình của các học sinh được cho trong bảng sau:

Tính điểm trung bình của các học sinh được cho trong bảng

Thực hiện bảng tính

Điểm trung bình của học sinh được tính như sau: ĐTB= AVERAGE(E5:G5)

Điểm trung bình của học sinh được tính: ĐTB= AVERAGE(E5:G5)

Kết quả sau khi tính điểm trung bình của các học sinh

Kết quả sau khi tính điểm trung bình của các học sinh

Hàm COUNT

Được sử dụng để đếm số ô chứa các số hoặc đếm các số bên trong một danh sách

Cú pháp: =COUNT (Value1, [Value2],….)

Trong đó:

Value chứa giá trị, danh sách giá trị hoặc địa chỉ.

Ví dụ minh họa

Cho bảng tiền công của công nhân như hình dưới, đếm số ô chứa số trong cột Thâm niên.

Bảng tiền công của công nhân

Thực hiện bảng tính

Để đếm số ô chứa số trong bảng Thâm niên ta sẽ sử dụng hàm đếm COUNT được đếm như sau: =COUNT(C5:C14)

Sử dụng hàm đếm COUNT để đếm: =COUNT(C5:C14)

Kết quả sau khi sử dụng hàm COUNT để đếm.

Kết quả sau khi sử dụng hàm COUNT để đếm

Hàm COUNTBLANK

Đếm số ô rỗng trong vùng chọn.

Cú pháp: =COUNTBLANK (range)

Các tham số: Range là phạm vi mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

Ví dụ minh họa

Đếm số ô rỗng trong bảng dưới đây.

Đếm số ô rỗng trong bảng

Thực hiện bảng tính

Để đếm được số ô rỗng của các cột cho trong bảng ta sẽ sử dụng hàm COUNTBLANK cho từng cột như sau.

Với cột năm sinh số ô rỗng =COUNTBLANK(C5:C11)

 Cột hiện tại số ô rỗng  =COUNTBLANK(D5:D11)

 Cột quê quán số ô rỗng =COUNTBLANK(E5:E11)

Sử dụng hàm COUNTBLANK cho từng cột

Kết quả sau khi sử dụng hàm COUNTBLANK để đếm số ô rỗng của từng cột

Kết quả sau khi sử dụng hàm COUNTBLANK để đếm số ô rỗng của từng cột

Hàm MAX

Hàm trả về giá trị lớn nhất

Cú pháp: =MAX (Number 1, Number 2, …)    

Trong đó: Number1, Number2… là các tham số đầu vào có thể là số, tên, dãy các ô hay giá trị tham chiếu. Tối đa 256 tham số đầu vào.

Ví dụ minh họa

Tính doanh số Tháng và Quý bán cao nhất cho bởi bảng sau:

Tính doanh số Tháng và Quý bán cao nhất

Thực hiện bảng tính

Để tính doanh số Tháng bán cao nhất của ba tháng: Tháng 1, Tháng 2 và Tháng 3 chúng ta sử dụng công thức tính của hàm Max.

Công thức được áp dụng cho bảng Doanh số bán hàng Quý I để tìm ra doanh số Tháng bán cao nhất của Quý như sau: =MAX(C5:E10)

Tương tự áp dụng hàm Max để tìm ra doanh số Quý bán cao nhất: =MAX(F5:F10)

Tháng bán cao nhất của Quý được tính: =MAX(C5:E10)

 Kết quả sau khi áp dụng hàm MAX

Kết quả sau khi áp dụng hàm MAX

Hàm SUM

Tính tổng các số trong một phạm vi (một nhóm các ô).

Cú pháp: =SUM (Number1, [Number2],...)

Trong đó:

Number1: Số đầu tiên bạn muốn thêm vào

Number2-225: Đây là số thứ hai bạn muốn cộng (có thể chỉ định tối đa 255 số).

Ví dụ minh họa

Tính tổng tiền đơn giá sản phẩm cho bởi bảng sau:

Tính tổng tiền đơn giá sản phẩm

Thực hiện bảng tính

Tổng tiền đơn giá sản phẩm sẽ bằng Thành tiền cộng với đơn giá, nên chúng ta sẽ sử dụng hàm SUM như sau: =SUM(E5:F5)

Tiếp tục áp dụng công thức hàm SUM với tất cả sản phẩm còn lại.

Sử dụng hàm SUM để tính: =SUM(E5:F5)

Kết quả nhận được sau khi áp dụng hàm SUM để tính tổng tiền sản phẩm.

Kết quả sau khi áp dụng hàm SUM để tính tổng tiền sản phẩm

Hàm SUMIF

Tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng điều kiện mà bạn xác định.

Cú pháp: =SUMIF (Range, Criteria, [Sum_range])

Trong đó:

Range: Vùng chứa điều kiện.

Criteria: Điều kiện.

Sum_range: Vùng tính tổng dựa trên điều kiện.

Ví dụ minh họa

Tổng số lương của nhân viên trong phòng truyền thông được cho bởi bảng tính sau:

Tổng số lương của nhân viên trong phòng truyền thông

Thực hiện bảng tính

Để tính Tổng số lương của nhân viên trong phòng truyền thông ta sẽ sử dụng hàm SUMIF như sau: =SUMIF(C5:C10,C5,D5:D10)

Sử dụng hàm SUMIF để tính: =SUMIF(C5:C10,C5,D5:D10)

Kết quả thu được sau khi thực hiện công thức tính tổng số lương của nhân viên trong phòng truyền thông.

Kết quả thu được

Như vậy trên đây tôi đã chia sẻ tới các bạn các hàm thống kê thường dùng trong excel. Hy vọng các bạn sẽ áp dụng cho mục đích học tập và công việc của mình có hiệu quả và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận